Vzdelávací program Otvárame dvere vznikol v roku 2013 ako cyklus verejných prednášok v bratislavskej synagóge a neskôr pokračoval ako projekt Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom a Historickým ústavom SAV. Názov programu je symbolický. Židovská a kresťanská komunita otvárajú dvere vzájomnému poznaniu a dialógu ako „posvätnej povinnosti“. Otvorené dvere vyjadrujú pozvanie vstúpiť do vnútra a zároveň umožňujú prechod z uzatvoreného priestoru k novým horizontom.

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a pápežských komisií, vyjadrenia pápežov, ako aj oficiálne vyhlásenia židovských akademikov a rabínskych autorít pobádajú kresťanov a židov k vzájomnej úcte, poznaniu a spolupráci pre dobro celej spoločnosti. Pomyselné dvere sú otvorené pre každého. Aj vás pozývame vstúpiť do atmosféry porozumenia a štúdia, rešpektovania náboženskej slobody a vzájomných rozdielov. Chceme spoznávať minulosť i prítomnosť spoločne, učiť sa z nej a premýšľať o spoločnej budúcnosti.

Vzdelávacie podujatia

V rámci programu Otvárame dvere organizujeme pravidelné prednášky a diskusie. Pozývame katolíckych aj protestantských teológov a teologičky, rabínov a rabínky, kňazov, historikov a iných odborníkov. Program koncipujeme tak, aby bol zaujímavý pre kresťanskú aj pre židovskú komunitu. Nášmu publiku predstavujeme široký názorový diapazón pohľadov na aktuálne aj historické témy. Program chápeme ako otvorený priestor pre sprostredkovanie rôznych názorov a umožnenie dialógu. Niektoré podujatia sa konajú prezenčne v aule Teologickej fakulty v Bratislave, iné v online formáte. Podujatia nahrávame a archív záznamov je prístupný na vzdelávacie účely.

Dokumenty

Výber základných, medzinárodne uznávaných dokumentov židovsko-kresťanského dialógu v slovenskom jazyku zostavila a redigovala ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD. Verejnosti boli predstavené v rámci publikácie Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím na kolokviu Medzi Jeruzalemom a Rímom, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2018 v Bratislave.