Príhovor k cirkvám: Desať bodov zo Seelisbergu

Medzinárodná rada kresťanov a židov

5. augusta 1947

*

Nedávno sme boli svedkami explózie antisemitizmu, ktorá viedla k prenasledovaniu a vyhladeniu miliónov Židov. Napriek katastrofe, ktorá zastihla tak prenasledovaných, ako aj prenasledovateľov a ktorá odhalila rozsah židovského problému vo všetkej jeho alarmujúcej závažnosti a naliehavosti, antisemitizmus vôbec nestratil na sile. Dokonca hrozí, že sa rozšíri do ďalších oblastí, že nakazí mysle kresťanov a ešte viac zatiahne ľudstvo do vážnej viny s ničivými následkami.

Kresťanské cirkvi skutočne vždy potvrdzovali nekresťanskú povahu antisemitizmu, ako aj všetkých foriem rasovej nenávisti. To však medzi kresťanmi nestačí zabrániť rôznym formám prejavovania nerozlišujúcej rasovej nenávisti voči Židom ako ľudu.

Nebolo by to možné, keby všetci kresťania boli verní učeniu Ježiša Krista o Božom milosrdenstve a láske k svojmu blížnemu. Lenže táto vernosť by sa mala týkať aj jasnozrivej ochoty vyhnúť sa akémukoľvek predstavovaniu a chápaniu kresťanského posolstva, ktoré by v akejkoľvek podobe podporovalo antisemitizmus. Žiaľ, musíme uznať, že táto bdelá ochota často chýba. Preto sa obraciame na cirkvi, aby sme pritiahli ich pozornosť k tejto alarmujúcej situácii. Pevne veríme, že sa pousilujú ukázať svojim členom, ako predísť akémukoľvek nepriateľstvu voči židom, ktoré by mohlo byť dôsledkom nepravdivého, neprimeraného či nesprávneho predstavovania alebo chápania vyučovania a ohlasovania kresťanskej náuky, a na druhej strane ako podporovať bratskú lásku voči ťažko skúšanému ľudu Starej zmluvy.

Aby sme prispeli k tomuto krásnemu výsledku, ako najúčinnejšie sa javí nasledovné:

Desať bodov

   1. Pamätajte, že cez Starú a Novú zmluvu / Starý a Nový zákon k nám všetkým hovorí jediný Boh.

   2. Pamätajte, že Ježiš sa narodil zo židovskej matky z Dávidovho potomstva a z ľudu Izraela, a že jeho večná láska a odpustenie objíma jeho vlastný ľud aj celý svet.

   3. Pamätajte, že prví učeníci, apoštoli a prví mučeníci boli Židia.

   4. Pamätajte, že základné prikázanie kresťanstva – milovať Boha a svojho blížneho – hlásané už v Starom zákone a potvrdené Ježišom zaväzuje tak kresťanov, ako aj židov vo všetkých medziľudských vzťahoch bez jedinej výnimky.

   5. Vyhnite sa deformovaniu alebo skresľovaniu biblického či pobiblického judaizmu s cieľom vyzdvihovať kresťanstvo.

   6. Vyhnite sa používaniu slova „židia“ výhradne v zmysle Ježišových nepriateľov a slov „nepriatelia Ježiša“ na označenie celého židovského národa.

   7. Vyhnite sa takému predstavovaniu Pašií, ktorým uvalíte opovrhnutie za zabitie Ježiša na všetkých Židov, alebo jedine na Židov. Bola to len časť Židov v Jeruzaleme, ktorá požadovala Ježišovu smrť, a kresťanské posolstvo vždy znelo, že to, čo priviedlo Ježiša na kríž, boli hriechy ľudstva, doložené na príklade tamtých Židov, a hriechy, na ktorých majú podiel všetci ľudia.

   8. Vyhnite sa tomu, že budete odkazovať na biblické kliatby alebo na volanie zúriaceho davu „Jeho krv na nás a na naše deti“, a pamätajte na to, že toto volanie nemôže prevážiť slová nášho Pána „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“, ktoré majú nekonečne väčšiu váhu.

   9. Vyhnite sa podporovaniu poverčivého názoru, že židovský ľud je rozvrátený, prekliaty a je mu súdené neustále utrpenie.

   10. Vyhnite sa takým rečiam o Židoch, akoby prví členovia Cirkvi neboli Židmi.

*

Prakticky navrhujeme nasledovné:

Na každom stupni vyučovania na školách a inde zaviesť alebo rozvíjať primeranejšie a hlbšie štúdium biblických a pobiblických dejín židovského ľudu, ako aj židovského problému.

Predovšetkým podporovať šírenie týchto vedomostí v publikáciách prispôsobených všetkým vrstvám kresťanského ľudu.

V kresťanských publikáciách a predovšetkým v učebniciach zabezpečiť opravu všetkého, čo by bolo v rozpore s vyššie uvedenými zásadami.

Naše spoločné úsilie je inšpirované duchom slov sv. Pavla v Liste Rimanom: „[Židia] sú milovaní kvôli otcom. Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11, 28 – 29).